کارخانه سیمان داله فروخته شده توسط که خرید campany