چه معدن تأثیری استخراج از معادن است بر اقتصاد آفریقای جنوبی